Yasal Bilgiler ve KVKK

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Gözde Aral OCAK olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini hassasiyetle sağlamaktayım. Danışman olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğum kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayım. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile web sitemde yer alan çeşitli formları doldurup iletişim bilgilerini bırakan sizleri kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isterim.
1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
Kanun uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Gözde Aral Ocak tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
Kişisel verileriniz (ad, soyad, e-posta) şahsım tarafından belirli dönemlerde sizinle e-posta aracılığıyla iletişim kurmak, yeniliklerden haberdar etmek ve dönem dönem bilgi paylaşmak amacıyla kayıt altına alımacaktır.
Gözde Aral OCAK, veri sorumlusu sıfatı ile; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir.

Belirtmek gerekir ki; Gözde Aral OCAK, kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek veyahut da anonim hale getirilecektir.
3. İşlenen Kişisel Verileriniz
Gözde Aral OCAK, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. Bu bağlamda Gözde Aral Ocak’ın sizlerle ilgili olarak işlediği veriler, ad soyad ve e-posta verilerinizden ibarettir.
4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
Kişisel verileriniz (www.gozdearalocak.com web sitesinde yer alan iletişim formlarına bıraktığınız ad soyad ve e-posta verileriniz) bizlere açıklamanıza konu olan ve işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
5. İşlenen ve toplanan kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği; işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumlusu tarafından işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ilgili mevzuatta uygun şekilde belirlidir. Bu minvalde güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması şartıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde yazılı amaçlar ile sınırlı olmak üzere yurt dışına da aktarılabilecektir.
6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler,
✓ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
✓ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
✓ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
✓ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
✓ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
✓ Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
✓ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
✓ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman Gözde Aral Ocak ile işbu web sitesindeki iletişim sekmesinde dikkatlerinize sunulan iletişim adreslerinden iletişime geçebilirsiniz. Bu bağlamda Gözde Aral Ocak olarak kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir.